همیشه همراه
اسکرول کنید
دیدارهای تجاری
مدیریت الزامات کارفرما به سـوی پیروزی
دیدارهای تجاری به منظور مذاکرات مهم، یک رویداد کلیدی در جهت توسعه روابط تجاری برای شرکتها محسوب میگردد. برگزاری موفق این ملاقاتها، منوط به کیفیت طیف گستردهای از خدمات لجستیک میباشد. تیم برنامه ریزی رویداد م س با همراهی کارفرما در مسیر برنامهریزی، مدیریت و اجرا، راه را در نیل به اهداف مورد نظر هموار مینماید.
سفرهای تشویقی
خـوش فکر و خلاق در راسـتای برآوردن نیازها
م س، با شناخت نیازهای کارفرما در برنامهریزی و سامان دهی سفر با رویکرد تشویق مخاطبین، تلاش در ارائه کیفیتی فراتر از انتظار دارد. این امر نیازمند انتخاب صحیح مقصد، ملزومات و مدیریت کار آمد سفر میباشد. برگزاری تورهای ۱۸۰ و ۱۵۸ نفره به مقاصد سنگاپور و مسکو برای مخاطبین شرکت دنتیوم، از نمونه پروژههای م س در سفرهای تشویقی است.
کنگره و همایش
پویـا و فراتر از نیازها
انجمنها و اصناف مختلف جهت بروزرسانی سطح علمی و دانش تخصصی مربوط به خود، اقدام به برگزاری کنگرهها و سمینارهای متفاوت با حضور سخنرانان نامور بینالمللی مینمایند. در اینگونه رویدادها م س تجربه بلند مدت در مدیریت و تأمین الزامات سفر مهمانان آنها به ایران را دارد. انجمن های وابسته به نظام پزشکی هر ساله جهت ارتقاء و بروزرسانی دانش و مهارتهای متخصصین مخاطب خود، اقدام به برگزاری کنگره های بینالمللی در داخل کشور مینمایند و م س این افتخار را دارد که خدمات مسافرتی مورد نیاز برای برگزاری این رویدادها را ارائه نموده است.
نمایشگاه و رویداد تخصصی
پل ارتباطـی کارفرما با جهان
شرکتها همواره در جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی منابع انسانی و یا یافتن فرصتھای تجاری جدید، نیازمند حضور در رویدادهای علمی و نمایشگاهھای تخصصی میباشند. م س تلاش مینماید الزامات کارفرمایان را جهت شرکت در این رویدادها چه به عنوان غرفه دار، سخنران و چه در مقام بازدید کننده فراهم آورد. همکاری با نظام پزشکی و انجمنهای وابسته به آن مانند دندانپزشکی و رادیولوژی، شرکت ماهانسفر را نماینده برگزاری قسمت گردشگری کنگرهها و نمایشگاههای تخصصی مانند ECR,FDI AEEDC و...نمودهاست.
سامانه رزرواسیون آنلاین
مشتریان امروز خواهان ابزار پر سرعت و قابل دسترس در فضای مجازی میباشند.ازین رو م س خود را متعهد میداند تا با سرمایه گذاری در ارتقاء فناوری در حوزه گردشگری، اقدام به ارائه راه حل جامع و خلاق نماید تا مشتری بتواند کنترل بیشتری بر فرایند سفر خود داشته باشد.
رزرو هتل
اطلاعات بیشتر
رزرو هتل
روابط تجاری گسترده امکان تهیه و ارائه محل اقامت در کلیه مقاصد مسافرتی، تجاری و گردشگری متناسب با نیاز و بودجه کارفرما را دارد. م س با بزرگترین بنگاههای عرضه کننده هتل در سراسر جهان، مانند booking.com و Expedia.com . . . قرارداد تجاری دارد. به علت حجم بالای رزرو اتاق این شرکت یک خریدار عمده محسوب شده و به همین دلیل قدرت چانهزنی بالایی با شرکای تجاری خود پیدا کرده است، بنابراین امکان رزرو هتل با قیمتهای رقابتی را برای شما فراهم آورده است.
رزرو پرواز
اطلاعات بیشتر
رزرو پرواز
روابط تجاری گسترده امکان تهیه و ارائه محل اقامت در کلیه مقاصد مسافرتی، تجاری و گردشگری متناسب با نیاز و بودجه کارفرما را دارد. م س با بزرگترین بنگاههای عرضه کننده هتل در سراسر جهان، مانند booking.com و Expedia.com . . . قرارداد تجاری دارد. به علت حجم بالای رزرو اتاق این شرکت یک خریدار عمده محسوب شده و به همین دلیل قدرت چانهزنی بالایی با شرکای تجاری خود پیدا کرده است، بنابراین امکان رزرو هتل با قیمتهای رقابتی را برای شما فراهم آورده است.
گشت و ترانسفر
اطلاعات بیشتر
گشت و ترانسفر
روابط تجاری گسترده امکان تهیه و ارائه محل اقامت در کلیه مقاصد مسافرتی، تجاری و گردشگری متناسب با نیاز و بودجه کارفرما را دارد. م س با بزرگترین بنگاههای عرضه کننده هتل در سراسر جهان، مانند booking.com و Expedia.com . . . قرارداد تجاری دارد. به علت حجم بالای رزرو اتاق این شرکت یک خریدار عمده محسوب شده و به همین دلیل قدرت چانهزنی بالایی با شرکای تجاری خود پیدا کرده است، بنابراین امکان رزرو هتل با قیمتهای رقابتی را برای شما فراهم آورده است.